Rejestr przeciwdziałający praniu pieniędzy już funkcjonuje - nie zapomnij się zgłosić! Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku mają nowy obowiązek w postaci  zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Na kim ciąży nowy obowiązek?

Ten nowy obowiązek został wprowadzony w celu ułatwienia weryfikacji osób faktycznie prowadzących działalność gospodarczą – osobiście lub poprzez spółki. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, w tym ich danych osobowych oraz ich aktualizowania, zobowiązane zostały wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Ustawodawca wprowadził ogólną definicję beneficjenta rzeczywistego. Jest nim osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio (tj. przez spółki dominujące) kontrolę nad spółką w Polsce. W przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych, za beneficjenta rzeczywistego należy uznać osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.

Jakie dane podlegają wpisowi?

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru dzielą się na dwie kategorie.

Pierwsza z nich dotyczy danych identyfikacyjnych spółek, które są obowiązane do przekazywania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. Dane te obejmują: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz NIP.

Druga kategoria danych obejmuje dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania obowiązanych spółek. Zaliczamy do nich: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Czy można złożyć zgłoszenie do Ministerstwa Finansów w formie pisemnej?

Nie. Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Najważniejsze: jak to zrobić? Sprawa jest bardzo prosta! Należy wejść w poniższy link i przejść proces rejestracji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu podatki.gov.pl pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Jakie kary grożą osobie zarządzającej, a­ jakie spółce?

Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych.  Kara nałożona na osobę zarządzającą odpowiedzialną za przestrzeganie ustawy może przybrać formę zakazu pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym bądź kary pieniężnej w wysokości nawet 1.000.000 zł. Sama spółka za niezgłoszenie danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych może zostać ukarana karą finansową do 1.000.000 zł lub nakazem zaprzestania określonych czynności

Czy zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest jednorazowe, czy trzeba je aktualizować?

Ustawa stanowi, iż w przypadku zmiany przekazanych informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, Spółka ma 7 dni na aktualizację danych.

Kto może dokonać zgłoszenia do CRBR  w imieniu spółki?

Zgłoszenia do CRBR może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych.

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.

W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby (nie ma znaczenia kolejność składania podpisów, podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane w dowolnej konfiguracji).

Po więcej szczegółowych informacji można sięgnąć do wydanego przez Ministerstwo Finansów zbioru pytań i odpowiedzi: https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych

Zobacz także: BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – NOWE NARZĘDZIE DO SPRAWDZANIA KONTRAHENTÓW