Pełna księgowość to bardzo szczegółowa forma ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa i wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad zawartych w ustawach. Dzięki temu otrzymuje się dokładny obraz sytuacji finansowej firmy oraz precyzyjny instrument kontroli i analizy przedsiębiorstwa. Pełna księgowość opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych w skład, których wchodzą takie elementy jak dziennik, księga główna i księga pomocnicza, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są następujące podmioty: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, lecz obowiązek ten powstaje w momencie osiągnięcia przez wymienione podmioty w poprzednim roku obrotowym przychodów netto w wysokości co najmniej 2 000 000 euro.

Sprawdź także naszą pełną ofertę

Ponadto, niezależnie od wysokości osiąganego obrotu, obowiązek ten dotyczy wielu innych podmiotów, wśród których znajdują się m.in.: spółki handlowe, spółki cywilne, oddziały przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, gminy, powiaty, województwa i ich związki.

Warto też zauważyć, że o ile pewne podmioty mają ustawowy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, to inne mimo tego, że nie muszą, to mogą wybrać taką formę rozliczenia.

O prowadzeniu ksiąg rachunkowych trzeba zawiadomić (pisemnie) urząd skarbowy tylko wtedy, gdy w poprzednim roku firma prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), a o przejściu od nowego roku na pełną księgowość zdecydowała dobrowolnie. Firmy zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwagi na przekroczenie limitu nie muszą informować o ich wprowadzeniu.

Zalety

Mimo tego, że pełna księgowość jest bardzo skomplikowanym i sformalizowanym sposobem rozliczania, stosując tę metodę księgowania można odnieść sporo korzyści.

Niewątpliwe zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych to:

  • uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniędzy oraz każdej transakcji,
  • uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa z racji dokładnej wyceny majątku,
  • dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych tzw. cash flow, a to obrazuje dokładnie, jakimi środkami pieniężnymi realnie dysponujemy w danym momencie,
  • możliwość monitorowania zachodzących zmian na podstawie dokładnego ewidencjonowania majątku,
  • uzyskanie wskaźników pomocnych w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju konkretnych segmentów przedsiębiorstwa.

Wady

  • wzrost kosztów – z uwagi na fakt, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem trudnym i skomplikowanym, praktycznie zawsze trzeba to powierzyć księgowemu lub biurom rachunkowym, a usługa ta nie należy do najtańszych,
  • konieczność stosowania się do dyrektyw zawartych w ustawie o rachunkowości (niedostosowanie się do tych wymogów jest przestępstwem),
  • bardzo skomplikowany, trudny i czasochłonny system księgowania.